ID 13
Petak MAKAM D'RAJA (I)
No. Makam 013
Simati Tiada Nama
Susun Atur